Škola

Úřední deska

Aktuality

Školská rada


Školská rada

Školská rada je orgán umožňující podílet se rodičům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli na správě školy.

Na základě §167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, je na škole zřízena školská rada zřizovatelem. Je stanoven počet minimálně 3 členů, přičemž zřizovatel jmenuje jednoho člena do školské rady, zákonní zástupci volí 1 člena a pedagogičtí zaměstnanci volí 1 člena. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo pedagogickými pracovníky školy. Volby do školské rady zajišťuje ředitel školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává předseda školské rady. První zasedání po volbách svolává ředitel školy. Na prvním zasedání školská rada stanoví jednací řád a zvolí předsedu.

Školská rada dle §168 školského zákona vykonává tuto činnost:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Členové školské rady na školní roky 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022:

 • Z řad zákonných zástupců byl zvolen:
  Ing. Petr Novák
 • Z řad pedagogických pracovníků byla zvolena:
  Mgr. Hana Boudová
 • Zřizovatelem byl jmenován:
  Daniel Král
 • Předsedou školské rady je:
  Ing. Petr Novák

Zápis o volbě předsedy do školské rady v Bochoři

Uložit


Spolek rodičů


Spolek rodičů při ZŠ Bochoř

Školní 213/13
Bochoř 751 08

IČ: 065 65 301

předseda: Veronika Dýčková   (Michaela Miklíková odstoupena k datu 23.9.2021)
místopředseda: Darina Navrátilová
pokladník: Vendula Vaňková

Právní forma: Spolek

Účel: Hlavním účelem spolku je podpora spolupráce rodičů a dalších přátel školy a pedagogů školy na kvalitním vzdělávání pro každého žáka ZŠ Bochoř.

Transparentní účet FIO Banka


Stanovy Spolku

Uložit

Zápis 03. 04. 2019

Uložit

Zápis 25. 09. 2018

Uložit

Zápis 30. 04. 2018

Uložit

Zápis 26. 09. 2017

Uložit

Zápis 11. 12. 2017

Uložit


Kalendář akcí

Jak to u nás vypadá?

Historie a současnost


HISTORIE ŠKOLY

Začátek školního vyučování v Bochoři se datuje rokem 1788. Vyučovalo se v nevhodných prostorách (v lázních a v obecním hostinci). Vlastní budovu získala škola v roce 1894.

Prvním učitelem byl Karel Martinovský.

Trvalý vzestup počtu školou povinných dětí byla školní rada nucena uvažovat o stavbě další školní budovy. Ta byla postavena v dnešní Školní ulici v roce 1910. Obec tak měla dvě školy – starou na Návsi pod č. 16 a novou pod domovním číslem 213. Později ani tento stav nevyhovoval množství žáků a obec přistoupila k rozšíření nové školy o další dvě učebny, sborovnu a kabinet. Stalo se tak v letech 1933 – 1934. Současně v roce 1934 byla opravena stará školní budova. V obou školách se učilo do roku 1951, kdy se ze staré školy na Návsi stala úřadovna tehdy nově vzniklého místního národního výboru. Nová škola ve Školní ulici byla během let modernizována do dnešní podoby.

Během téměř tří století se na vyučování podílelo 124 vyučujících (46 učitelů a 78 učitelek)

Ředitelé v bochořských školách:

Pasek Josef 1881 – 1920 byl v Bochoři velmi oblíben. Věnoval se sadařství a ovocnářství, pro školu opatřil předpisové školní pomůcky, při staré škole také zřídil zahrádku a provizorní letní tělocvičnu.

A byl to on, kdo se zasloužil o výstavbu první školní budovy v Bochoři. Stavba budovy probíhala od června 1893 do července 1894. Slavnostní vysvěcení a odevzdání budovy svému učiteli se uskutečnilo 24. srpna 1894.

Obrátil Josef (1920 – 1928)

Polášek Karel (1928 – 1938)

Maitner Jan (1938 – 1951)

Zmínit se musíme také o Josefu Švábovi. Ředitelem byl od roku 1951. V roce 1958 musel z politických důvodů odejít ze školství. Na své místo se vrátil po rehabilitaci v roce 1969 - 1972

Koutný Leopold (1958 – 1969)

Od roku 1973 už v roli ředitelů působily ženy.

Anna Vanková do roku 1976

Eliška Macháčková (1976 – 1988)

Marie Dočkalová (1988 – 1996)

Marcela Červinková (1996 - 2017)

od roku 2017 je novou ředitelkou Sylva Kostelníčková

 

zpracovala: Helena Vyvážilová

Kontakt


Základní škola Bochoř,
okres Přerov, příspěvková organizace
Školní 213/13,
751 08 Bochoř

Podrobný kontakt

Zřizovatel


Obec Bochoř
Náves 202/41,
751 08 Bochoř

Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku: 1. 9. 2021
Podzimní prázdniny: 27. - 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022
Jarní prázdniny: 14. - 18. 3. 2022
Velikonoční prázdniny: 14. - 18. 4. 2022
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2022

Zvonění

Hodina Od Do
1. 07:50 08:35
2. 08:45 09:30
3. 09:55 10:40
4. 10:50 11:35
5. 11:45 12:30
6. 12:40 13:25
 

© 2021 Obec Bochoř, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti
Wedipa.com - Tvorba webových stránek, Redakční systém Wedmin