Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > ŠKOLSKÁ RADA

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada

Školská rada je orgán umožňující podílet se rodičům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli na správě školy.

Na základě §167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, je na škole zřízena školská rada zřizovatelem. Je stanoven počet minimálně 3 členů, přičemž zřizovatel jmenuje jednoho člena do školské rady, zákonní zástupci volí 1 člena a pedagogičtí zaměstnanci volí 1 člena. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo pedagogickými pracovníky školy. Volby do školské rady zajišťuje ředitel školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává předseda školské rady. První zasedání po volbách svolává ředitel školy. Na prvním zasedání školská rada stanoví jednací řád a zvolí předsedu.

Školská rada dle §168 školského zákona vykonává tuto činnost:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k

 jejich následnému uskutečňování,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,

 vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke 

 zlepšení hospodaření,

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,

 orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším 

 orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY NA ŠKOLNÍ ROKY                                                2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022:

Z řad zákonných zástupců byl zvolen:                                                                                                                                           Ing. Petr Novák

Z řad pedagogických pracovníků byla zvolena:

                                                                        Mgr. Hana Boudová

Zřizovatelem byl jmenován:                                                                                                                                                        Daniel Král

Předsedou školské rady je Ing. Petr Novák

 

Zápis o volbě předsedy do školské rady v Bochoři.pdf