Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > TŘÍDY > 5. třída

        5. třída ROZVRH

5.třída - rozvrh.png

TŘÍDNÍ UČITELKA:               Hana Boudová

e-mail:                              hboudova@zsbochor.cz

 

Vyučující:

Hana Boudová:           Český jazyk, Přírodověda, Čtení, TV, HV, VV

Veronika Dýčková:      Anglický jazyk

vdyckova@zsbochor.cz 

Barbora Bukáčková:    Matematika, Vlastivěda

bbukackova@zsbochor.cz 

Jiří Měšťánek:            Informatika

jmestanek@zsbochor.cz 

Dana Trnkalová:         PČ

dtrnkalova@zsbochor.cz 

  

PLÁNY UČIVA:

 Po dobu uzavření školy naleznete všechny materiály k výuce v platformě TEAMS (hlavní komunikační výukový kanál). Upozorňuji všechny rodiče, že distanční výuka je POVINNÁ.

ČESKÝ JAZYK

 Říjen 

Nové učivo 

Stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka), slovotvorný základ, odvozování slov předponami a příponami, slova příbuzná, hláskové změny při odvozování slov, souhláskové skupiny na styku předpony a kořene a přípony, zdvojené souhlásky, přídavná jména odvozená příponou -ský.

Opakování

Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen, psaní i/y ve vyjmenovaných a příbuzných slovech.

Listopad

Nové učivo

Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z, skupiny slov s bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně,dělení slov na konci řádku.

Opakování 

Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen, psaní i/y ve vyjmenovaných a příbuzných slovech.

 Ve čtení a slohu se budeme věnovat rozšiřování slovní zásoby a porozumění čtenému textu.

 

MATEMATIKA

ŘÍJEN A LISTOPAD:

Budeme opakovat písemné sčítání a odčítání, pořadí početních operací se závorkami i bez nich, zaokrouhlování, porovnávání.

Naučíme se: pravidla pro násobení a dělení čísel, roznásobení součtu a rozdílu, dělení se zbytkem, základy finanční gramotnosti, jednotky délky a času

V geometrii se naučíme narýsovat střed a osu úsečky. Sestrojit trojúhelník, čtverec, obdélník, mnohoúhelník, kružnici a vypočítat jejich obvod.

ANGLICKÝ JAZYK

TÉMATA PROBÍRANÉ V 5. ROČNÍKU 

 • Pozdravy,
 • Barvy,
 • Příkazy ve třídě,
 • Čísla 1 – 100,
 • Věk žáka,
 • Části těla,
 • Škola, 
 • Volný čas, 
 • Abeceda, 
 • Sloveso ,,být''
 • Přivlastňování
 • Domov, město, 
 • Rodina, 
 • Nákupy,
 • Oblečení, 
 • Zeměpisné údaje.
PŘÍRODOVĚDA  

Září - životní podmínky živých organizmů, potravní vazby, společenstva okolí lidských obydlí, společenstva polí.

Říjen - společenstva vod, společenstva lesů

Listopad - listnaté a jehličnaté lesy, živočichové našich lesů, přípravy rostlin a živočichů na zimu, život v zimní přírodě.

VLASTIVĚDA

ŘÍJEN A LISTOPAD:

Příchod Slovanů na naše území. Sámův kmenový svaz. Velkomoravská říše. Přemyslovci a Lucemburkové. Budeme si číst pověsti.

 

Malá fotogalerie naší třídy a páťáků: 

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

zvonění.JPG