Drobečková navigace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA > TŘÍDY > 4. třída

        4. třída ROZVRH

4.třída - rozvrh.png

Třídní učitelka:      Hana Boudová

e-mail:                  hboudova@zsbochor.cz

 

Vyučující:

Hana Boudová:           Český jazyk, Přírodověda,                                                        Čtení, Sloh, HV, VV, TV    

Kateřina Janáková:     Anglický jazyk     

kjanakova@zsbochor.cz  

Barbora Bukáčková:    Matematika, Vlastivěda, 

bbukackova@zsbochor.cz 

Jiří Měšťánek:            Informatika

jmestanek@zsbochor.cz

Dana Trnkalová:          PČ

dtrnkalova@zsbochor.cz   

PLÁNY UČIVA:

 Po dobu uzavření školy naleznete všechny materiály k výuce v platformě TEAMS (hlavní komunikační výukový kanál). Upozorňuji všechny rodiče, že distanční výuka je POVINNÁ.

ČESKÝ JAZYK

Říjen - opakujeme slova nadřazená a podřazená, jednoznačná a mnohoznačná, souznačná a protikladná, spisovná a nespisovná. Věnujeme se vyjmenovaným slovům po z a v, která jsme loni nedobrali ve škole.

Nové učivo - stavba slova (kořen, předpona, příponová část), předložky a předpony, bě/bje, pě, vě/vje ve slovech, zdvojené souhlásky.

Listopad - opakování vyjmenovaných a příbuzných slov, opakování učiva z měsíce října.

Ve čtení a slohu se budeme věnovat rozšiřování slovní zásoby a porozumění čtenému textu.

MATEMATIKA

ŘÍJEN A LISTOPAD:

Budeme procvičovat písemné sčítání a odčítání čísel a slovní úlohy. Zopakujeme si pravidla pro násobení a dělení čísel. Budeme počítat závislosti s přímou úměrností. Zopakujeme si převody jednotek času. Naučíme se dělit se zbytkem. V geometrii se naučíme narýsovat střed a osu úsečky. Sestrojit trojúhelník, čtverec, obdélník, mnohoúhelník, kružnici a vypočítat jejich obvod. 

ANGLICKÝ JAZYK

Listopad

Měsíc listopad byl bohužel v duchu distanční výuky, tudíž poslední týden, kdy už děti mohly přijít zpátky do školy byl v duchu opakování a dál jsme si nikam nedostali. 

Prosinec

UNIT 2 "What´s in the house?" 

Zaměříme se na novou slovní zásobu - dům, místnosti, nábytek. S tím bude spojené osvojení si předložek a jejich správné užití. Opakujeme vazbu There is/There are. Tvoříme otázky a k nim vhodné a správné odpovědi.

Bohužel jsme vzhledem k situaci v menším skluzu, proto nevím, zda stihneme aspoň trochu nakousnout téma Vánoc. :-( 

Veďte děti k tomu, aby si před každou hodinou projely slovníček a sešit Grammar. 

 

VLASTIVĚDA

ŘÍJEN A LISTOPAD:

Příchod Slovanů na naše území. Sámův kmenový svaz. Velkomoravská říše. Přemyslovci a Lucemburkové. Budeme si číst pověsti.

PŘÍRODOVĚDA

Září - životní podmínky živých organizmů, potravní vazby, společenstva okolí lidských obydlí, společenstva polí.

Říjen - společenstva vod, společenstva lesů

Listopad - listnaté a jehličnaté lesy, živočichové našich lesů, přípravy rostlin a živočichů na zimu, život v zimní přírodě.

 

 Malá fotogalerie naší třídy a čtvrťáků:

 

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

zvonění.JPG